Lưu ý!!!

  Nhà chuyên làm về mảng tình trai-BL.
  Nếu có pass thì sẽ có gợi ý. Nếu tìm mãi không thấy gợi ý thì 100% sẽ có thông báo về việc share pass.
  Không mang truyện ra khỏi nhà khi chưa được chủ nhà đồng ý.
  Không chuyển ver dưới mọi hình thức. Mọi comment xin chuyển ver sẽ không được trả lời.
  Nếu chữ thấy quá bé thì ấn Ctrl+ (máy tính) hoặc chạm tay zoom chữ (đối với đồ cảm ứng nói chung).